Čištění toku Holešínka

Lesy ČR, s.p. jako správce vodního toku Holešínka, který je levostranným přítokem řeky Svitavy, požádaly náš rybářský spolek, zda-li bychom se společně nepodíleli na odstranění havárie.

K havárii došlo v korytě a na břehovém porostu vodního toku Holešínka, kde původní koryto toku bylo téměř celé zanesené sedimenty a tok se vyléval na okolní louky. Celá havárie byla označenajako: „Holešínka, ř.km 1,400-1,620, k.ú. Doubravice n. Svit. – Havárie“

Na základě jednání vznikla dohoda mezi Lesy ČR, rybářským spolkem a i vlastníkem přilehlých pozemků a  v průběhu února 2021 došlo k vyčištění koryta od příčných překážek v toku a nánosů sedimentů, které zabraňovaly vlastnímu toku Holešínky v korytě.

Dále by opraveny splávky a malé přírodní napajedlo pro zvěř. Součástí také bylo odstranění suchých porostů. V jarních měsících dojde po domluvě s majitelem pozemků k vysazení mladých stromů.

Nyní již opět tok Holešínky je v korytě a náš rybářský spolek může tuto část potoka opět využívat k hospodářské činnosti k chovu pstruha obecného – potočního v jeho přirozeném prostředí.