IX. sjezd MRS

Dne 5 . října 2019 se v Dělnickém domě v Blansku uskutečnil IX. sjezd MRS. Na sjezdu byl přítomen i ministr zemědělství ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., kterého za rybářský spolek v Blansku přivítal předseda spolku ing. Martin Sklář. Na sjezdu bylo přítomno 250 významných hostů všech rybářských spolků působících na území Jihomoravského, Zlínského kraje, kraje Vysočina a rybářské spolky z okr. Prostějov.

Na úvod vystoupil starosta města Blanska Ing. Jiří Crha, který ve svém úvodním slovu poděkoval všem rybářským spolkům za práci kterou dělají především o svém volném čase ve prospěch nejen daného spolku, ale i ve prospěch nás všech.

Dále uvedl, že: „Rybářský svaz, tak jako další spolky, má svoje nezastupitelné místo v naší společnosti. Je obdivuhodné jakým způsobem se dokážete vyrovnat se změnami, které přicházejí, ať již v rovině ekonomické nebo ekologické. Poslední dobou stále slyšíme o suchu, o zadržování vody v krajině. A tady je právě Vaše úloha.

Vy jako neprodukční rybáři, se staráte především o ty malé nádrže, rybníky, tůně, které nejsou jen krajinotvorným prvkem v přírodě, ale tvoří i rekreační a ekologickou funkci. Díky Vám, nám dnes v řekách a rybnících plavou druhy ryb, které by produkční rybářství nikdy nechovalo. A tady je právě ten Váš velký podíl pro společnost.

Vy dokážete odchovat ryby na Vašich malých rybochovných zařízeních, v malých potocích či rybnících a poté za Vaše finanční prostředky dokážete tyto ryby vysadit do volných řek  a rybníků, a tím pádem je svým způsobem darovat všem občanům České republiky, neboť zpětně je můžete odlovit jen podle státem daných pravidel.

Pokud bych mohl srovnávat jen podle toho, co do vod kolem Blanska každý rok dá místní spolek, tak je to částka blížící se téměř milionu korun. V rámci svazu to pak musí být desítky milionů. To v dnešní době dokáže jen málokterý subjekt, aby takové finanční prostředky daroval státu.“ 

Ministr zemědělství ČR ve svém vystoupení taktéž zmínil nezastupitelnou roli rybářského svazu ve společnosti a nabídnul spolupráci mezi MZe ČR a rybářským svazem v možnosti uzavření memoranda o spolupráci tak, aby spolky mohli efektivněji využívat dotační pobídky nejen na odbahnění rybníků, ale třeba i opravu rybochovných zařízení nebo na mimoškolní výchovu mládeže v rybářských kroužcích.

Součástí sjezdu byla také volba nového vedení svazu. Do rady svazu, který je výkonným orgánem svazu se dostalo mnoho nových tváří, kteří jsou odborně, profesně, jazykově i ekonomicky vybaveni na takové úrovni, že jsou zárukou změny v prezentaci svazu a komunikaci svazu s vedením obcí, měst, krajů či jednotlivých ministerstev. Do Rady nebyl zvolen dlouholetý předseda Ing. Rudolf Milerski, CSc. Je to výrazný posun vpřed pro další rozvoj svazu.

Součástí taktéž byla změna plateb a finančních zdrojů na činnost jednotlivých spolků. Po několika desetiletích se ruší plošně brigádnické povinnosti. Platba u spolku pro členy bude základní dvousložková. Členská známka a povolenka rybolovu.

Členská známka ze současných 450,-Kč bude navýšena na částku 1250,- kč.
Povolenka pro lov ryb na vodách MP ve výši 950,-kč/rok se nemění.
U dětí do 15-ti let ke změnám nedochází.

fotky: autor fotek Ivo Stejskal