Usnesení IX. Sjezdu MRS, z.s.

Usnesení IX. Sjezdu MRS, z.s. konaného dne 5. řijna 2019 v Blansku – úplné znění.

Usnesení IX. Sjezdu Moravského rybářského svazu, z.s. konaněho dne 5. 10. 2019 v Blansku IX. Sjezd Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) v plném souladu s dosud platnými Stanovami a Jednacím řádem, podrobně projednal a schválil hlavní zásady činnosti a změny základních dokumentů MRS pro budoucí období, podle předložených písemných materiálů a diskuze.

A. Schvaluje:

1. Program jednání

2. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:
– Ing. Václav Habán sekretariát MRS
– MVDr. Michael Javora Rada
– Mgr. Petr Kubica sekretariát MRS
– Ing. Rudolf Milerski, CSc. Rada
– JUDr. Pavel Příhoda Rada
– Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Rada

3. Volbu Mandátové komise ve složení:
– Ing. Miroslav Láníček PS Moravská Nová
– Ing. Ondřej Klíma Ves PS Nová Ves
– JUDr. Jindřich Průš PS Holešov
– Ing. Radek Zemánek PS Letovice
– Jan Ošanec PS Pohořelice
– Jiří Fojtík PS Tvrdonice
– Oldřich Teplý PS Batelov

Pomocníci mandátové komise:
– Ing. Roman Krejčí, Ph.D. sekretariát MRS
– Matěj Plevač sekretariát MRS
– Ing. Pavel Procházka sekretariát MRS

4. Volbu Volební komise ve složení:
– Ing. Petr Antonín PS Boskovice
– Ing. Jiří Hrazdil PS Brno 3
– Marek Latocha PS Vyškov
– Ing. Martin Sklář PS Blansko
– Ing. Petr Slavíček PS Adamov

5. Volbu Návrhové komise ve složení:
– Ing. Libor Fiala PS Hrotovice
– Karel Heš PS Moravské Budějovice
– Ing. František Kavka PS Kunovice
– Ing. Stanislav Vlk PS Hluk
– Petr Zugárek PS Týnec

6. Jednací řád IX. Sjezdu MRS dle předloženého návrhu

7. Volební řád IX. Sjezdu MRS dle předloženého návrhu

8. Odvolání obou členů statutárního orgánu předsedu Ing. Rudolfa Milerského, CSc. a tajemníka Ing. Václava Habána.

9. Odvolání předsedu Svazové kontrolní a revizní komise Bc. Pavla Sečku a místopředsedu Svazové kontrolní a revizní komise Bc. Karla Hrdého.

10. Změny a doplňky Stanov MRS přednesené a komentované Mgr. Petrem Kubicou – (příloha A a příloha B—úplnézněníStanov)

11. Změny Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech v užívání MRS přednesené a komentované Prof. Ing. Petrem Spurným, CSc. – (příloha C)

B. Bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy Svazu o činností MRS za uplynulé období
2. Zprávu Svazové kontrolní a revízní komise o činnosti za uplynulé období
3. Zprávu Kárného senátu o činnosti za uplynulé období
4. Zprávu Svazové kárné komise za uplynulé období
5. Zprávu mandátové komise, přednesenou předsedou mandátové komise Ing. Miroslavem Láníčkem.
Mandátová komise konstatuje že:

 • IX. Sjezd MRS byl svolán jako řádný sjezd jednou za čtyři roky v souladu s ust. 20, odst. 2, a 3, Stanov MRS a části třetí Jednacího řádu MRS.
 • Sjezd tvoří delegáti, zvolení ve 102 pobočných spolcích podle klíče, stanoveného Svazovým výborem MRS ze dne 25. 10. 2018. Na Sjezd bylo zvoleno celkem 204 delegátů, zastupujících 62.285 hlasů
 • kontrolou u prezence mandátová komise ověřila, že ze zvolených 204 delegátů zastupujících 62.285 hlasů bylo na IX. Sjezdu MRS přítomno 173 delegátů s 61089 hlasy, což představuje 98% účast zastoupených hlasů. Na sjezdu nebyly zastoupeny pobočné spolky Brumovice, Hrušovany nad Jevišovkou, Sehradice a Vír s celkovým počtem 1196 zastoupených hlasů.
 • Mandátová komise s odkazem na ust. 20, odst. 3, a 4, Stanov MRS konstatovala, že přítomní delegáti mají platný mandát k jednání na tomto Sjezdu a Sjezd je schopen usnášet se a volit svazové orgány. Ke schválení návrhů je zapotřebí 34545 hlasů.

6. Zprávu volební komise o výsledku voleb do orgánů MRS, přednesenou předsedou volební komise Ing. Martinem Sklářem:

 • do Svazové rady bylo odevzdáno celkem: 89 platných volebních lístků,
 • do SKRK bylo odevzdáno celkem: 95 platných volebních lístků,
 • do KS bylo odevzdáno celkem: 98 platných volebních lístků,
 • do SKK bylo odevzdáno celkem: 83 platných volebních lístků,

Do jednotlivých orgánů MRS byli kandidáti zvoleni podle počtu hlasů v tomto pořadí ( podílem hlasů v % z přítomných):

Svazová rada:
Jméno, příjmení Počet hlasů
1. Ing. Jan Grmela, Ph.D. 93,2 %
2. MVDr. Michael Javora 82,0 %
3. Mgr. Lukáš Vágner 67,8 %
4. Ing. Ivo Bazala 63,3 %
5. Prof. Ing. Petr Spurný, CSc. 63,0 %
6. Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. 54,5 %
7. JUDr. Pavel Příhoda 53,9 %
8. Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D. 51,3 %
9. Zdeněk Vágner zvolen v doplňkových volbách

Svazová kontrolní a revizní komise:
Jméno, příjmení Počet hlasů
1. Ing. Zdeněk Chrást 95,0 %
2. Bc. Karel Hrdý 94,8 %
3. Ing. Jan Jandora 94,0 %
4. Pavel Müller 93,5 %
5. Miloš Konečný 90,6 %
6. Ing. Zdeněk Novotný 89,4 %
7. Ing. Michal Hanuška 88,2 %
8. Michal Rakus 87,8 %
9. Luděk Adámek 87,2 %
10. Ing. Pavel Skřivánek 86,7 %
11. David Krátký 83,7 %
12. Ing. František Šiler náhradník
13. Jiří Valenta náhradník

Kárný senát:
Jméno, příjmení Počet hlasů
1. JUDr. Aleš Flídr 96,9 %
2. Mgr. Marin Kristýn 96,9 %
3. JUDr. Ladislav Palatín 96,9 %
4. náhradník nebyl zvolen

Svazová kárná komise:
Jméno, přijmení Počet hlasů
1. Michal Butníkošarowski 91,2 %
2. Luboš Němec 86,4 %
3. Radek Kosour 84,9 %
4. Mílan Pavlík 81,0 %
5. RNDr. František Novotný, CSc. 69,6 %
6. Jan Ondrášek 68,1 %
7. Ing. Roman Zajíček 67,2 %
8. Bc. Jiří Kuba 62 %
9. Tomáš Bartoš 65,5 %

C. Ukládá:
na základě jednání, diskuze a návrhů k činnosti MRS:

1. Svazové radě:

 • v termínu do 5.11.2019 svolat ustavující schůzi Svazové rady k volbě předsedy Svazu, místopředsedy svazu, hospodáře Svazu a statutárních zástupců Svazu
 • na základě úprav Stanov MRS vypracovat Jednací řád MRS a předložit ho Svazovému výboru ke schválení
 • na základě úprav Stanov MRS vypracovat Kárný řád MRS a předložit ho Svazovému výboru ke schválení
 • na základě úprav Stanov MRS vypracovat Kontrolní řád MRS a předložit ho Svazovému výboru ke schválení
 • na základě úprav Stanov MRS zaktualizovat Statut hospodaření MRS a předložit ho Svazovému výboru ke schválení

2. Svazovému výboru:

 • projednat a schválit změny Jednacího řádu MRS
 • projednat a schválit změny Kárného řádu MRS
 • projednat a schválit změny Kontrolního řádu MRS
 • projednat a schválit změny Statutu hospodaření MRS

D. Vyslovuje poděkování:
1. výboru a všem členům PS Blansko za úsilí a přípravu prostředí a zajištění kvalitního pracovního průběhu jednání IX. Sjezdu MRS
2. všem funkcionářům PS, členům a delegátům IX. Sjezdu MRS za otevřený a kolegiální přístup kjednání a diskuzi ke všem problémům, předloženým na jednání Sjezdu
3. funkcionářům všech orgánů MRS a pracovníkům sekretariátu MRS za pečlivou a nezištnou práci pro naše zájmové sdružení občanů, které v uplynulém období umožnilo smysluplně uspokojovat sportovní rybářské zájmy i mezinárodní sportovní reprezentaci ČR
4. všem PS, které vynaložily úsilí a prostředky k získání vodních ploch a pozemků do svého vlastnictví a ve prospěch MRS

E. Zavazuje:
Všechny členy MRS, pobočné spolky a volené orgány MRS k všestranné podpoře svazového rybolovu, k péči o svěřené revíry a výkonu spolkové činnosti, především na základě dobrovolné práce funkcionářů a členů MRS.

Usnesení zapsal a předložil ke schválení
předseda návrhové komise Ing. Libor Fiala.
Usnesení schváleno v Blansku dne 5.10.2019 v 19:15 hodin.

předseda návrhové komise