GDPR

Zásady ochrany osobních údajů GDPR – MRS z.s. MO Blansko p.s.

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Blansko, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18199 se sídlem Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko, Česká republika, IČ: 00546712

INFORMACE A SDĚLENÍ POSKYTOVANÉ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ANGLICKY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, ZKRATKA GDPR), KTERÉ SE POUŽIJE ODE DNE 25. KVĚTNA 2018, SUBJEKTU ÚDAJŮ SPRÁVCEM PŘI ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OD SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Blansko, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18199, sídlo: Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko, IČ: 00546712, kontaktní e-mail: mrsblansko@mrsblansko.cz kontaktní telefonní číslo: 725 830 526 (dále také „pobočný spolek“ nebo „správce“).

 1. KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. Uchazeč (fyzická osoba) o členství v pobočném spolku (dále také „uchazeč o členství“ nebo „subjekt údajů“)., s nímž je spojeno členství v Moravském rybářském svazu, z.s., spolku zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256, sídlo: Soběšická 1325/83, 614 00 Brno, IČ: 004 34 159 (dále také „hlavní spolek“).
 2. Člen (fyzické osoba) pobočného spolku a člen hlavního spolku (dále také „člen“ nebo „subjekt údajů“).
 3. Funkcionář pobočného spolku (dále také „funkcionář“ nebo „subjekt údajů“).
 4. Zaměstnanec pobočného spolku (dále také „zaměstnanec“ nebo „subjekt údajů“).
 5. Člen rybářské stráže (dále také „člen rybářské stráže“ nebo „subjekt údajů“).
 6. Rybářský hospodář (dále také „hospodář“ nebo „subjekt údajů“) a zástupce rybářského hospodáře (dále také „zástupce hospodáře“ nebo „subjekt údajů“).
 1. KATEGORIE DOTČENÝCH (ZPRACOVÁVANÝCH) OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Správce bude zpracovávat z osobních údajů především titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, bydliště, evidenční číslo, datum vzniku členství, bankovní spojení, údaje o dětech, kontaktní e-mail, kontaktní telefonní číslo a podpis.
 2.  Správce bude zpracovávat z kategorie zvláštních osobních údajů informace o ZTP nebo ZTP/P (údaj o zdravotním stavu) na základě výslovného a svobodného souhlasu uděleného subjektem údajů.
 3. Správce bude u každé kategorie subjektu údajů zpracovávat jiné osobní údaje a pouze na základě existence právního důvodu (právních důvodů) a pro zcela konkrétní účel (účely).
 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje pro svou činnost, popřípadě pro činnost hlavního spolku.
 2. Příjemcem osobních údajů zpracovávaných správcem u jednotlivých kategorií subjektu údajů budou orgány veřejné moci, vůči kterým bude správce povinen poskytnutím požadovaných osobních údajů plnit právními předpisy uloženou povinnost.
 1. SPOLEČNÍ SPRÁVCI
 1. Pobočný spolek a hlavní spolek budou společnými správci u následujících kategorií subjektů údajů:
 1. funkcionářů pobočného spolku, členů statutárního orgánu a členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku, za účelem jejich zápisu do veřejného rejstříku, neboť návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podává podle platné právní úpravy hlavní spolek,
 2. členů rybářské stráže za účelem podání návrhu na jejich ustanovení hlavním spolkem pro rybářské revíry, v nichž bude výkon rybářského práva přenechán hlavnímu spolku,
 3. rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře za účelem jejich navržení za rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře pro rybářské revíry, v nichž bude žádat o povolení výkonu rybářského práva hlavní spolek s tím, že následně pověří hospodařením v tomto rybářském revíru pobočný spolek, jehož členem bude rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře.
 1. Pobočný spolek bude u uvedených kategorií subjektů údajů zpracovávat osobní údaje a tyto bude v rozsahu potřebném pro naplnění účelu předávat hlavnímu spolku.
 2. Subjekt osobních údajů může vykonávat svá práva podle nařízení GDPR u každého ze společných správců i vůči každému z nich.
 1. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů zákonně, korektně a transparentně.
 2. Osobní údaje subjektu údajů je správce oprávněn zpracovávat pouze na základě existence jednoho nebo více právních důvodů a pro jeden nebo více zcela konkrétních účelů.
 3. Správce bude zpracovávat jednotlivé osobní údaje subjektu údajů na základě existence některého z následujících právních důvodů:
 1. souhlasu uděleného subjektem údajů se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR),
 2. zpracování bude nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stanou bude subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDRP), přičemž smlouvou se v tomto případě rozumí rovněž Stanovy hlavního spolku, kterým se uchazeč o členství a člen dobrovolně podřizují,
 3. zpracování bude nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se bude na správce vztahovat (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),
 4. zpracování bude nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 1. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ U JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správce bude u jednotlivých kategorií subjektu údajů zpracovávat zpravidla tyto osobní údaje:

 1. Uchazeč o členství
 2. titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis
 • pro účely rozhodnutí o přihlášce za člena pobočného spolku a v případě rozhodnutí o přijetí za člena pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. datum narození
 • pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. Kontaktní e-mail
 • pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Člen
 2. titul, jméno, příjmení, evidenční číslo, místo trvalého pobytu a podpis
 • pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pro účely vydání povolenky k lovu podle § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., § 18 vyhlášky č. 197/2004 Sb., přílohy č. 8 vyhlášky č. 197/2004 Sb. v případě přijetí za člena na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. datum narození
 • pro účely určení ceny povolenky k lovu a rozsahu práv a povinností pro jednotlivé druhy členství (řádný, nezletilý a čestný člen) podle Stanov a dalších vnitřních předpisů na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. datum vzniku členství
 • pro účely evidence řádných, nezletilých a čestných členů a evidence uložených kárných opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu ryb podle Stanov na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. kontaktní e-mail
 • pro účely vyrozumívání o konání zasedání orgánů pobočného spolku a o činnosti pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Funkcionář
 2. titul, jméno, příjmení, rodné příjmení u žen, rodné číslo, místo, okres a stát narození, místo trvalého pobytu a podpis
 • pro účely podání formulářového návrhu na zápis do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. bankovní spojení
 • pro účely vyplácení odměn, popřípadě cestovních náhrad, za předpokladu jejich vyplácení na účet na podkladě důvodu uvedeného v čl. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 1. kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
 • pro účely naplnění činnosti pobočného spolku a hlavního spolku včetně jejich zpřístupnění u předsedy a jednatele pobočného spolku a hospodáře pobočného spolku na webových stránkách pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Zaměstnanec
 2. titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a podpis
 • pro účely plnění pracovní smlouvy na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • pro účely vedení personální a mzdové agendy na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. rodné číslo
 • pro účely vedení personální a mzdové agendy (sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění) na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. bankovní spojení
 • pro účely vedení mzdové agendy za předpokladu, že mzda bude vyplácena na účet, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 1. osobní údaje dětí
 • pro účely vedení personální a mzdové agendy v souvislosti s uplatňováním slevy na dani z příjmu zaměstnancem na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
 • pro účely zajištění provozu a činnosti správce jako zaměstnavatele na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Člen rybářské stráže
 2. titul, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, evidenční číslo a podpis
 • pro účely zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb dle § 14 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb. na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
 • pro účely zajištění činnosti správce a rybářské stráže, především s ohledem na potřebu vzájemné rychlé komunikace nutné při výkonu funkce rybářské stráže na úseku ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb, na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře
 2. jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, evidenční číslo a podpis
 • pro účely podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva dle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb. na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 1. Kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
 • pro účely zajištění činnosti správce a rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře, především s ohledem na potřebu vzájemné rychlé komunikace nutné při výkonu funkce, včetně jejich zpřístupnění u hospodáře pobočného spolku na webových stránkách pobočného spolku a hlavního spolku na podkladě důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 1. KRITÉRIA PRO STANOVENÍ DOBY ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou u jednotlivých kategorií subjektu údajů vymazány po uplynutí doby stanovené pro jejich uchování.

 1. Nepřijatý uchazeč o členství
 • do doby, než bude rozhodnutí o nepřijetí za člena konečné a nebude ho možné již právně napadnout.
  1. Člen
 1. po celou dobu trvání členství,
 2. po dobu trvání kárného opatření nevydání nebo dočasného odnětí povolenky k lovu nebo
 3. po dobu archivace, je-li stanovena,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. Funkcionář
 1. po celou dobu trvání funkce,
 2. po dobu archivace, je-li stanovena,
 3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení nebo  
 4. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. Zaměstnanec
 • po dobu archivace stanovenou pro jednotlivé typy dokladů (daňové evidence a doklady pro vyměření daně z příjmů; neschopenky; stejnopisy evidenčních listů důchodového zabezpečení; osobní spis; doklady pro zdravotní pojištění a další).
  1. Člen rybářské stráže
 1. po celou dobu trvání funkce,
 2. po dobu archivace, je-li stanovena nebo
 3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. Rybářský hospodář a zástupce rybářského hospodáře
 1. po celou dobu trvání funkce,
 2. po dobu archivace, je-li stanovena nebo
 3. po dobu běhu zákonné lhůty pro promlčení práva na náhradu škody nebo jiné újmy,

a to po tu dobu, která uplyne nejpozději.

 1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Správce bude zpracovávat osobní údaje
 1. ručně v papírové (listinné) podobě,
 2. ručně v elektronické podobě a
 3. ručně kombinací papírové a elektronické podoby.
 4. Správce bude vést o činnostech zpracování osobních údajů záznamy.
 1. INFORMACE A SDĚLENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vedle již uvedených informací a sdělení má subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů především tato další práva:

 1. Právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům. V případě zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo získat od správce potvrzení s informacemi o účelu zpracování osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců, plánované doby zpracování, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
 2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 3. Právo kdykoli odvolat souhlas, je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 4. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 5. Právo na výmaz (právo být zapomenut) osobních údajů, odpadly-li účely pro jejich zpracování nebo odvolá-li subjekt údajů souhlas udělený podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje-li žádný další právní důvod pro jejich zpracování.
 6. Právo na omezení zpracování osobních údajů v důsledku subjektem údajů namítané nepřesnosti, protiprávnosti, odpadnutí účelu zpracování.
 7. Právo získat osobní údaje poskytnuté správci a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost).
 8. Právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR z důvodů týkajících se konkrétní situace na straně subjektu údajů.
 9. Právo na oznámení případů porušení zabezpečení svých osobních údajů.

V Blansku dne 24. května 2018

                                                                                                                      Ing. Martin Sklář

                                                                                                                      předseda pobočného spolku

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

na webových stránkách pobočného spolku

uveřejněno dne: 24. května 2018

na nástěnce spolku při vstupu do sídla spolku

uveřejněno dne: 24. května 2018

Více zde: https://www.mrsblansko.cz/gdpr

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://mrsblansko.czJaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Jaké máme postupy při úniku informací

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Informační povinnost regulovaného průmyslu