Zákon o rybářství

ZÁKON č. 99/2004 Sb.

ze dne 10. února 2004

o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

(zákon o rybářství)

Změna: 444/2005 Sb.
Změna: 124/2008 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 104/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 237/2012 Sb.
Změna: 18/2012 Sb.
Změna: 501/2012 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÉ REVÍRY, VÝKON RYBÁŘSKÉHO PRÁVA, RYBÁŘSKÁ STRÁŽ A
OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu
jejich života a životního prostředí,

b) rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení
rybářských revírů a jejich ochranu,

c) výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení
rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,

d) evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu
ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při
výkonu rybářského práva,

e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,

f) výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho
základě a sankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností,

g) podíl státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném
zájmu,

h) ochranu mořských rybolovných zdrojů.

(2) Tímto zákonem není dotčena ochrana ryb a vodních organizmů při
nakládání s vodami podle zvláštních právních předpisů.^1)

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) rybářstvím chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních
organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva,

b) rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce
nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění
produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo
produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských
revírů,

c) rybníkem vodní dílo,^2) které je vodní nádrží určenou především k
chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho
vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími
technickými zařízeními,

d) zvláštním rybochovným zařízením sádky, rybí líhně, příkopové
rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení,

e) rybářským revírem část vodního útvaru povrchových vod^3) o výměře
nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a
vodních organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní
správy rybářství podle § 19 až 24,

f) výkonem rybářského práva činnost v rybářském revíru povolená
právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství
podle § 19 až 24, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a
přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání
pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu,

g) uzavřenou vodou vodní útvar povrchových vod,^3) který není volně
spojen s přítokem nebo odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno
vodního toku, propadlina, zatopená umělá prohlubeň terénu, zbytková
jáma po těžbě nerostů; za uzavřenou vodu se nepovažuje vodní útvar nebo
jeho část, ve kterém je prováděna hornická činnost nebo činnost
prováděná hornickým způsobem,^4)

h) vodním organizmem vodní živočich nebo vodní rostlina, která je
zdrojem potravy ryb nebo je přirozenou součástí vodního prostředí,

i) pobřežním pozemkem pozemek tvořící břeh koryta vodního toku nebo
pozemek sousedící s tímto korytem nebo břehem, jakož i pozemek tvořící
břeh uzavřené vody nebo pozemek s ním sousedící,

j) lovem činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v
rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu
při výkonu rybářského práva za podmínek stanovených tímto zákonem,

k) chráněnou rybí oblastí vymezená část rybářského revíru, v níž je
výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření
podmínek pro chov a ochranu ryb nebo pěstování a reprodukci vodních
organizmů,

l) rybářským lístkem doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu
umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech,

m) povolenkou k lovu doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo
vodních organizmů v příslušném rybářském revíru,

n) malou vodní nádrží vodní nádrž se sypanou hrází, jejíž objem po
hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 000 000 m3 a jejíž
největší hloubka nepřesahuje 9 m,

o) rybí obsádkou společenstvo ryb a vodních organizmů tvořené souborem
jedinců nebo populací, obývajících v daném čase stejné vodní prostředí,

p) vodním prostředím soubor místních živých a neživých činitelů, které
spoluvytvářejí místní životní prostředí ryb a vodních organizmů a
splňují předpoklady a nároky charakteristické pro výskyt a život ryb a
vodních organizmů ve vymezeném prostoru,

q) hromadně účinnou metodou lovu způsob lovu ryb a vodních organizmů v
rybníkářství pomocí všech druhů sítí, vrší, lov prováděný
prostřednictvím manipulace s vodou, lov pomocí různě konstruovaného
technického zařízení nebo lov do stálého lovícího zařízení,

r) vybraným druhem ryb bolen dravý, candát obecný, hlavatka obecná,
jelec jesen, jelec tloušť, jeseter malý, kapr obecný, lín obecný, lipan
podhorní, losos obecný, ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev
nosák, pstruh duhový, pstruh obecný, siven americký, sumec velký, štika
obecná, úhoř říční, mník jednovousý a všechny druhy síhů,

s) nepůvodní rybou a nepůvodním vodním organizmem geograficky nepůvodní
nebo geneticky nevhodná anebo neprověřená populace ryb a vodních
organizmů, vyskytující se na území jednotlivého rybářského revíru v
České republice méně než 3 po sobě následující generační populace,

t) hydrologickým pořadím řazení toků postupně od pramene po proudu, od
toku nižšího řádu k vyššímu,

u) ochranou mořských rybolovných zdrojů pravidla dovozu mořských ryb a
mořských živočichů do České republiky, jakož i výkon státního dozoru
nad dodržováním těchto pravidel.

HLAVA II

RYBNÍKÁŘSTVÍ, RYBÁŘSKÝ REVÍR, CHRÁNĚNÁ RYBÍ OBLAST A VÝKON RYBÁŘSKÉHO
PRÁVA

§ 3

Rybníkářství

(1) K rybníkářství je oprávněn vlastník rybníka nebo vlastník
zvláštního rybochovného zařízení, popřípadě jejich nájemce na základě
písemně uzavřené nájemní smlouvy s vlastníkem za účelem rybníkářství
(dále jen „rybníkář“).

(2) V rybníkářství se lov provádí hromadně účinnou metodou lovu nebo na
udici. Lov na udici může provádět rybníkář, popřípadě jím pověřené
osoby.

(3) Rybníkářství může být omezeno, jen stanoví-li tak zvláštní právní
předpis.^5)

(4) Rybníkář je povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém
hospodářském výsledku v rybníkářství, o lovu ryb na udici a předkládat
ji příslušnému orgánu státní správy rybářství podle § 19 až 24 (dále
jen „příslušný rybářský orgán“) nejpozději do 30. dubna následujícího
kalendářního roku.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o

a) hromadně účinných metodách lovu ryb a vodních organizmů,

b) vedení evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v
rybníkářství a o lovu ryb na udici.

§ 4

Rybářský revír

(1) Rybářský revír vyhlašuje na vodním toku,^6) na rybníce nebo na
uzavřené vodě svým rozhodnutím příslušný rybářský orgán; ten je
oprávněn vyhlásit rybářský revír pouze v obvodu své územní působnosti.
V případě pochybnosti, zda se jedná o uzavřenou vodu, rozhodne
příslušný rybářský orgán.

(2) Při vyhlášení rybářského revíru vychází příslušný rybářský orgán z
podmínek pro chov a podporu života ryb.

(3) Rybářský revír se vyhlašuje

a) na žádost vlastníka rybníka,

b) na žádost vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda; je-li
vlastníků nebo spoluvlastníků těchto nemovitostí více, vyhlásí
příslušný rybářský orgán rybářský revír na základě žádosti všech
vlastníků nebo všech spoluvlastníků nebo osoby pověřené všemi vlastníky
nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o vyhlášení rybářského
revíru nebo na základě žádosti nájemce uvedených nemovitostí,
prokáže-li žadatel, že písemně uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu
rybářského práva k uvedeným nemovitostem s vlastníkem nebo všemi
vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí,

c) z vlastního podnětu příslušného rybářského orgánu na vodním toku
nebo na uzavřené vodě nalézající se na pozemku vlastníků nebo
spoluvlastníků uvedených pod písmenem b) v případě, že se vlastníci
nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského
revíru ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k
uzavření takové dohody; touto výzvou není zahájeno správní řízení.

(4) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) na požádání
příslušného rybářského orgánu přidělí vyhlašovanému rybářskému revíru
číslo rybářského revíru.

(5) V rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru se kromě obecných
náležitostí podle správního řádu uvede i název rybářského revíru, číslo
rybářského revíru, výměra vodní plochy a umístění rybářského revíru,
zda se jedná o revír pstruhový nebo mimopstruhový. V rozhodnutí o
vyhlášení rybářského revíru na vodním toku se uvede i číslo
hydrologického pořadí a údaj o říčních kilometrech odvozený ze základní
mapy České republiky v měřítku 1: 50 000. V rozhodnutí o vyhlášení
rybářského revíru, popřípadě v rozhodnutí o vyhlášení chráněné rybí
oblasti se vymezí hranice příslušného rybářského revíru nebo chráněné
rybí oblasti a současně stanoví povinnost osobě, které byl výkon
rybářského práva povolen podle § 9 (dále jen „uživatel rybářského
revíru“), vyznačit v přírodě tyto hranice a způsob jejich vyznačení.

(6) Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o vyhlášení
rybářského revíru, změní-li se podmínky rozhodné pro vyhlášení
příslušného rybářského revíru nebo dojde-li ke změně podmínek
rozhodných pro chov a podporu života ryb v příslušném rybářském revíru.
Změna rozhodnutí může být provedena z vlastního podnětu příslušného
rybářského orgánu nebo na žádost uživatele příslušného rybářského
revíru nebo vlastníka rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází
uzavřená voda. Pro vyhlášení případných změn rozhodnutí o vyhlášení
rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru platí
ustanovení odstavců 1 až 3.

(7) Příslušný rybářský orgán rozhodne o zrušení rybářského revíru

a) z vlastního podnětu,

 1. poklesne-li výměra souvislé vodní plochy v rybářském revíru pod 500
  m2, nebo
 2. zaniknou-li podmínky pro chov anebo podmínky podporující život ryb v
  rybářském revíru, b) na základě žádosti osob uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b). (8) Rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru podle odstavce 3 písm. c),
  rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru a
  rozhodnutí o zrušení rybářského revíru se doručuje veřejnou vyhláškou
  tak, že příslušný rybářský orgán zajistí vyvěšení rozhodnutí po dobu 30
  dnů na úřední desce krajského úřadu kraje, ve kterém se rybářský revír
  nachází; nachází-li se rybářský revír na území více krajů, vyvěšuje se
  rozhodnutí na úředních deskách všech krajských úřadů krajů, ve kterých
  se rybářský revír nachází. Je-li rozhodnutí vyvěšeno na úředních
  deskách více krajských úřadů, je dnem doručení poslední den této lhůty
  u rozhodnutí vyvěšeného nejpozději. (9) Stejnopis rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí
  o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru anebo rozhodnutí o
  zrušení rybářského revíru vydaného podle odstavců 1, 6 nebo 7 zašle
  příslušný rybářský orgán do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci
  ministerstvu. (10) Podnájem rybářského revíru je zakázán. Za podnájem rybářského
  revíru se nepovažuje pověření nižší organizační složky uživatele
  rybářského revíru výkonem některých činností souvisejících s výkonem
  rybářského práva touto osobou. (11) Podrobnosti stanovení rybářského revíru, vymezení hranic
  rybářského revíru nebo chráněné rybí oblasti a způsob jejich vyznačení
  v přírodě stanoví prováděcí právní předpis. § 5 Chráněná rybí oblast (1) Příslušný rybářský orgán po projednání s uživatelem rybářského
  revíru může svým rozhodnutím vyhlásit část příslušného rybářského
  revíru, popřípadě celý rybářský revír za chráněnou rybí oblast, přičemž
  v rozhodnutí stanoví, které ryby nebo vodní organizmy mají být
  předmětem ochrany; dále stanoví zdroje a způsob vysazování těchto ryb,
  popřípadě vodních organizmů a podmínky pro jejich chov a lov v
  příslušném rybářském revíru. (2) V chráněné rybí oblasti může být omezen nebo zakázán lov ryb nebo
  vodních organizmů. (3) Podrobnosti o vyhlašování, změně a rušení chráněných rybích oblastí
  a podrobnosti týkající se předmětu ochrany, zdroje, způsobu a místa
  vysazování ryb a vodních organizmů podle odstavce 1 stanoví prováděcí
  právní předpis. § 6 Výkon rybářského práva (1) Rybářské právo lze vykonávat pouze v rybářském revíru. Uživatel
  rybářského revíru nemá právo povolit výkon rybářského práva jiné osobě. (2) Výkon rybářského práva povolí na dobu 10 let příslušný rybářský
  orgán osobě, která splňuje podmínky pro řádný výkon rybářského práva
  stanovené tímto zákonem (§ 8 odst. 5); povolení výkonu rybářského práva
  podléhá správnímu poplatku.^7) (3) Osobou oprávněnou k podání žádosti o povolení výkonu rybářského
  práva (dále jen „žadatel“) je a) v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) a b)
 3. vlastník rybníka,
 4. vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
 5. osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání
  žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem, je-li vlastníků
  nebo spoluvlastníků nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) více,
 6. nájemce nemovitosti, na níž je vyhlášen rybářský revír podle § 4
  odst. 3 písm. a) nebo b), prokáže-li, že uzavřel nájemní vztah za
  účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo
  všemi spoluvlastníky nemovitosti uvedené v bodu 1 nebo 2, b) v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c)
 7. občan České republiky nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na
  území České republiky,
 8. právnická osoba, která má sídlo na území České republiky,
 9. občan Evropské unie nebo právnická osoba, která je usazena ve
  státech Evropské unie. (4) Nedohodnou-li se všichni vlastníci, popřípadě spoluvlastníci
  nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) na pověření určité osoby k
  podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva ani do 30 dnů od
  doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody,
  rozhodne o povolení výkonu rybářského práva příslušný rybářský orgán ve
  výběrovém řízení (§ 9 odst. 2). § 7 Výkon rybářského práva v hraničních vodách Výkon rybářského práva v hraničních vodách^8) podléhá právní úpravě
  obsažené v příslušné mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika
  vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce
  mezinárodních smluv; neupravuje-li tato smlouva výkon rybářského práva,
  platí příslušná ustanovení tohoto zákona. Řízení o povolení výkonu rybářského práva § 8 (1) Žádost o povolení výkonu rybářského práva (dále jen „žádost“) musí
  obsahovat tyto náležitosti a) označení a číslo rybářského revíru, b) jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele,
  jde-li o fyzickou osobu, c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační
  číslo osoby, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele,
  jde-li o právnickou osobu, d) návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského
  hospodáře a jeho zástupce, e) návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru, f) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za
  rybářského hospodáře a jeho zástupce, g) prokázání bezúhonnosti, h) zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s
  hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich
  řešení, i) návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem
  rybářského revíru, j) datum podání žádosti. (2) Příslušný rybářský orgán, který rozhoduje o povolení výkonu
  rybářského práva, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g)
  vyžádá podle zvláštního právního předpisu^8a) výpis z evidence
  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a
  výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a
  to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není
  státním občanem České republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti
  povinna předložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstříku
  trestů vydaný státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i
  odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3
  měsíce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3
  měsíce. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u
  člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto
  osobu. (3) Právnická osoba k žádosti přiloží též doklad osvědčující její
  registraci příslušným orgánem. (4) Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi
  spoluvlastníky rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
  na kterém byl vyhlášen rybářský revír, přiloží k podání žádosti o
  povolení výkonu rybářského práva též dohodu všech vlastníků nebo všech
  spoluvlastníků uvedených nemovitostí o pověření žadatele, jako osoby
  oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým
  jménem. (5) Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází
  uzavřená voda, předloží k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k
  uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo
  všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky. (6) Příslušný rybářský orgán povolí výkon rybářského práva žadateli,
  který a) dosáhl věku 18 let, b) je plně způsobilý k právním úkonům, c) prokázal svoji bezúhonnost (odstavec 2), d) navrhl osoby způsobilé na funkce rybářského hospodáře a jeho
  zástupce, e) je způsobilý zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský
  revír, f) se zaváže zpřístupnit příslušný rybářský revír dalším držitelům
  povolenek k lovu, g) předložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v
  souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu
  na jejich řešení, h) předložil návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru, i) se zaváže vypořádat se s původním uživatelem rybářského revíru. (7) Ten, jemuž byl povolen výkon rybářského práva, je povinen vypořádat
  se s předcházejícím uživatelem rybářského revíru v rozsahu stanoveném
  prováděcím právním předpisem. § 9 (1) V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru
  vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b) požádá osoba uvedená v §
  6 odst. 3 písm. a), povolí výkon rybářského práva svým rozhodnutím
  příslušný rybářský orgán této osobě. (2) V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru
  vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c) požádá žadatel nebo více žadatelů
  včetně spoluvlastníků nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b),
  kteří se nedohodli na pověření určité osoby k podání žádosti o povolení
  výkonu rybářského práva (§ 6 odst. 4), povolí příslušný rybářský orgán
  výkon rybářského práva na základě výběrového řízení tomu žadateli,
  který nejlépe splňuje podmínky pro povolení výkonu rybářského práva a
  na území národních parků nejlépe splňuje podmínky odpovídající jejich
  poslání. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. (3) Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva vypisuje
  příslušný rybářský orgán nejpozději 30 dnů přede dnem jeho konání.
  Příslušný rybářský orgán zajistí vypsání výběrového řízení s uvedením
  podmínek pro povolení výkonu rybářského práva na úřední desce krajského
  úřadu a na internetových stránkách kraje, v jehož obvodu působnosti se
  rybářský revír nachází. (4) Účastníky výběrového řízení podle odstavce 2 jsou osoby, které
  podaly přihlášku do výběrového řízení o povolení výkonu rybářského
  práva a správce vodního toku.^6) Přihláška do výběrového řízení musí
  obsahovat náležitosti žádosti o povolení výkonu rybářského práva
  uvedené v § 8 odst. 1. (5) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského
  práva kraj, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko
  nejméně tříčlenné komise jmenované hejtmanem kraje. (6) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského
  práva ministerstvo, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru
  stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem zemědělství. (7) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského
  práva Ministerstvo životního prostředí, zohlední při výběru uživatele
  rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované
  ministrem životního prostředí. (8) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského
  práva Ministerstvo obrany, zohlední při výběru uživatele rybářského
  revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem obrany. (9) Výsledek výběrového řízení podle odstavce 2 písemně oznámí
  příslušný rybářský orgán do 15 dnů ode dne ukončení výběrového řízení
  všem účastníkům výběrového řízení. (10) Námitky k výsledku výběrového řízení podle odstavce 2 může
  účastník výběrového řízení uplatnit písemně do 15 dnů od doručení
  oznámení podle odstavce 9. (11) Příslušný rybářský orgán uvědomí o podaných námitkách účastníka
  výběrového řízení, kterému byl výkon rybářského práva povolen. (12) Je-li příslušným rybářským orgánem ve výběrovém řízení kraj,
  rozhoduje o těchto námitkách příslušný hejtman kraje. Je-li příslušným
  rybářským orgánem ve výběrovém řízení ministerstvo, Ministerstvo
  životního prostředí nebo Ministerstvo obrany, rozhoduje o námitkách
  příslušný ministr. O námitkách se rozhodne do 60 dnů od jejich doručení
  orgánu, který výkon rybářského práva povolil. Na řízení o námitkách
  proti výsledku výběrového řízení se nevztahuje správní řád. (13) Pokud se námitce nevyhoví, potvrdí orgán oprávněný rozhodovat o
  námitkách podle odstavce 12 výsledek výběrového řízení. Pokud se
  námitce vyhoví, zruší tento orgán výsledek výběrového řízení a vypíše
  nové výběrové řízení. (14) Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o povolení výkonu
  rybářského práva vydané podle odstavce 1, změní-li se podmínky uvedené
  v rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva. (15) Stejnopis rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného
  podle odstavce 1 nebo stejnopis rozhodnutí o změně rozhodnutí o
  povolení výkonu rybářského práva vydaného podle odstavce 14 anebo
  stejnopis rozhodnutí o odnětí výkonu rybářského práva vydaného podle §
  10 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu do 15 dnů ode dne nabytí
  jeho právní moci; stejnopis oznámení o povolení výkonu rybářského práva
  vydaného podle odstavce 2 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu
  po uplynutí 35 dnů ode dne ukončení výběrového řízení. § 10 Odnětí a zánik výkonu rybářského práva (1) Příslušný rybářský orgán odejme povolení výkonu rybářského práva
  svým rozhodnutím a) zjistí-li, že uživatel rybářského revíru závažným způsobem porušuje
  své povinnosti, zejména podmínky pro povolení výkonu rybářského práva,
  za nichž mu byl výkon rybářského práva povolen, b) ukáže-li se dodatečně, že uživatel rybářského revíru nesplňoval
  podmínky pro účast ve výběrovém řízení nebo podmínky pro povolení
  výkonu rybářského práva, c) skončí-li vlastnický nebo nájemní vztah osoby k rybníku nebo
  pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, d) zanikne-li rybník nebo vodní tok nebo uzavřená voda, na nichž byl
  rybářský revír vyhlášen, e) na základě žádosti uživatele rybářského revíru, f) na základě žádosti vlastníka rybníka nebo vlastníka nebo všech
  vlastníků nebo všech spoluvlastníků pozemku, na němž se uzavřená voda
  nachází. (2) Výkon rybářského práva zanikne uplynutím doby, na kterou byl
  povolen, zemře-li fyzická osoba nebo zanikne-li právnická osoba, které
  byl výkon rybářského práva povolen, bez právního nástupce. § 11 Hospodaření v rybářském revíru (1) Příslušný rybářský orgán stanoví v rozhodnutí nebo v oznámení o
  povolení výkonu rybářského práva pro každý rybářský revír a) rybářského hospodáře a jeho zástupce, b) způsob hospodaření, přičemž dbá o zachování a rozvoj původní rybí
  obsádky, c) postup zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií
  vysazovaných ryb, d) maximální počty vydávaných povolenek k lovu. (2) Příslušný rybářský orgán může svým rozhodnutím v případě zjištění
  přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb povolit výjimku z
  obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně
  stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu. (3) Uživatel rybářského revíru odpovídá za to, že chov a lov ryb,
  popřípadě pěstování a lov vodních organizmů v rybářském revíru je
  prováděn v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními
  předpisy. (4) Uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit způsobem
  stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami a
  hospodářskými ukazateli, za kterých mu byl výkon rybářského práva
  povolen. (5) Uživatel rybářského revíru pověří neprodleně rybářského hospodáře
  vedením evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku a
  evidence o vydání povolenek k lovu v rybářském revíru. (6) Rybářský hospodář je povinen vést evidenci o hospodaření podle
  odstavce 5 a předkládat ji na požádání ke kontrole příslušnému
  rybářskému orgánu. (7) Evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém
  hospodářském výsledku za uplynulý kalendářní rok je uživatel rybářského
  revíru povinen předložit příslušnému rybářskému orgánu do 30. dubna
  následujícího kalendářního roku. (8) Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce,
  držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského
  práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z
  důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom
  způsobí. (9) Vlastník nebo uživatel pobřežního pozemku je povinen strpět
  označení rybářského revíru, popřípadě chráněné rybí oblasti. (10) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a) pro posuzování předpokladů pro výkon funkce rybářského hospodáře a
  jeho zástupce, b) pro určování rybářských organizací a škol, na nichž je rybářství
  povinným vyučovacím předmětem a které mohou být pověřeny organizací
  zkoušek na rybářské hospodáře a jejich zástupce, c) pro stanovování způsobu hospodaření s ohledem na zachování a rozvoj
  původní rybí obsádky, postupu zarybňování, pro stanovování maximálních
  počtů vydávaných povolenek k lovu, jakož i pro stanovování důvodných
  výjimek z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb a z
  obecně stanovených dob jejich hájení (odstavce 1 a 2), d) o způsobu vedení evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském
  výsledku v rybářském revíru, e) o způsobu vyznačení hranic rybářského revíru, popřípadě hranic
  chráněné rybí oblasti. § 12 Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva (1) Rybníkářství a výkon rybářského práva nesmí být v rozporu se
  zvláštními právními předpisy.^1) (2) Povinnosti vlastníka rybníka a jiného vodního díla v oblasti péče o
  vodní dílo, památkové péče a ochrany přírody stanovené zvláštními
  právními předpisy^9) nejsou tímto zákonem dotčeny. (3) Stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě nákladů na
  opatření ve veřejném zájmu, zejména pro podporu a) mimoprodukčních funkcí rybníků a malých vodních nádrží, b) obnovy a udržování původních druhů ryb zajišťujících přírodní
  rozmanitost, c) výstavby a rekonstrukce zvláštních rybochovných zařízení, d) výstavby rybích přechodů. (4) Finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát
  rybníkářům, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl nebo
  uživatelům rybářských revírů; na finanční prostředky není právní nárok. (5) Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků a způsobu
  kontroly jejich využití stanoví vláda nařízením. (6) Povolení k vypouštění nepůvodních druhů ryb a vodních organizmů se
  řídí zvláštním právním předpisem.^10) (7) Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak,
  aby nedošlo ke zhoršení jakosti vod^11) a aby neporušoval právem
  chráněné zájmy jiných osob. (8) Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak,
  aby nebyla ohrožena rybí obsádka, zarybnění navazujícího rybářského
  revíru a rybníkářství přímo navazující na rybářský revír. (9) Osoba nakládající s povrchovými vodami je povinna nenarušovat
  ochranu ryb a vodních organizmů, popřípadě zdrojů jejich potravy. Každý
  si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování,
  zraňování nebo rušení ryb a vodních organizmů a poškozování jejich
  životních podmínek. (10) Je zakázáno poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich
  části, nebo zařízení určená k jejich ochraně, označení nebo vybavení. (11) Za škodu způsobenou na rybí obsádce v rybářském revíru nebo na
  rybníku nebo ve zvláštních rybochovných zařízeních odpovídá osoba,
  která ji způsobila. K vymáhání škody je oprávněn uživatel rybářského
  revíru nebo rybníkář. (12) Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni není
  oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by
  rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel
  rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k
  záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na
  kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat. Uživatel
  rybářského revíru je povinen uhynulé ryby ze zaplaveného pozemku
  neprodleně odstranit. HLAVA III LOV § 13 (1) Lov ryb a vodních organizmů smí být prováděn v rybníkářství pouze
  způsobem uvedeným v § 3 odst. 2 a v rybářském revíru zpravidla lovem na
  udici nebo jiným způsobem lovu, který stanoví příslušný rybářský orgán;
  v rybářském revíru může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše
  na 2 udice. (2) Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje a) používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek, b) používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále
  vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat je na
  šňůry, do rukou a do ok, c) užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem. (3) V rybářských revírech se zakazuje lov a) vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich
  rozmnožování, b) vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu
  ochrany těchto druhů ryb, c) mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí
  obsádky, d) za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které
  nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i
  proti vodě, e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních
  plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu, f) v plavebních komorách, g) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa, h) ze silničních a železničních mostů, i) v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody
  nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování
  a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel
  rybářského revíru k záchraně ryb nebo k jejich přenesení do jiných vod, j) ryb do slupů, vrší, k) v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. (4) Ministerstvo je oprávněno na základě žádosti uživatele rybářského
  revíru nebo rybníkáře povolovat výjimku z odstavce 2 písm. a),
  neexistuje-li žádné jiné uspokojivé řešení pro odstranění negativního
  vlivu vodního prostředí. (5) Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky z odstavce 2
  písm. b) a c) a z odstavce 3 písm. a) a b), k chovu ryb, jejich
  záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v
  jednotlivých zvlášť odůvodněných případech. Zásady pro udělování
  výjimek ze zakázaných způsobů lovu stanoví prováděcí právní předpis. (6) Lov ryb pomocí elektrického proudu je povolen pouze při splnění
  bezpečnostních předpisů. Osoba obsluhující elektrické zařízení musí mít
  u sebe povolení k takovémuto lovu a doklady opravňující použití
  elektrického zařízení, stanovené zvláštním právním předpisem.^12) (7) Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u
  sebe rybářský lístek, povolenku k lovu, nejde-li o uživatele rybářského
  revíru, popřípadě doklad o udělení výjimky podle odstavce 4 nebo 5 a na
  požádání je předložit rybářské stráži, rybářskému hospodáři, popřípadě
  jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo
  orgánům Policie České republiky. (8) Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s
  pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského
  lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho
  působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.^7) (9) Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé
  rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel
  rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví
  bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je
  povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet,
  druh a hmotnost ulovených ryb. (10) Ministerstvo může ve výjimečných případech vydat na žádost
  zvláštní povolenku k lovu, která opravňuje k lovu ryb v rybářských
  revírech vyhlášených příslušným rybářským orgánem. Povolenka nahrazuje
  i rybářský lístek a je vydávána za úplatu. Na vydání této povolenky k
  lovu se nevztahuje správní řád. (11) Prováděcí právní předpis stanoví a) kvalifikační předpoklady pro vydání rybářského lístku, vzor
  formuláře a dobu platnosti rybářského lístku, b) důvody odepření vydání rybářského lístku a jeho odebrání, c) způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb, d) denní doby lovu ryb v kalendářním roce, e) povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob
  jejich užití, f) vzor formuláře povolenky k lovu, g) doby hájení ryb. HLAVA IV RYBÁŘSKÁ STRÁŽ § 14 (1) Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v
  rybnících je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící
  na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou
  stráž ustanovuje, odvolává a zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na
  návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní
  úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého
  bydliště navrhované osoby. Ten vede evidenci všech rybářských stráží,
  které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti. Příslušný rybářský
  orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže. Subjekt,
  který rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn
  nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti, na základě kterých byl
  souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků. (2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která a) je starší 21 let, b) splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7), c) je způsobilá k právním úkonům, d) je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže, e) prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto
  zákona a znalost souvisejících právních předpisů, f) složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností
  slib tohoto znění: „Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší
  pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování
  rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu,
  že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a
  nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži“. (3) Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav
  nevylučuje pobyt v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále
  osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění
  sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními,
  včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou
  poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo
  vylučují výkon funkce rybářské stráže. (4) Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o
  zdravotní způsobilosti vydává registrující poskytovatel zdravotních
  služeb^13) v oboru všeobecné praktické lékařství; pokud má tato stráž
  postavení zaměstnance, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb^35). (5) Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro
  účely, pro které byl vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání
  registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb^13) v oboru všeobecné
  praktické lékařství. Časová platnost posudku je omezena na dobu 5 let
  ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně
  zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby. (6) Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je úřední
  osobou podle zvláštního právního předpisu.^14) (7) Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k
  ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. b) vyžádá podle zvláštního
  právního předpisu^8a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o
  vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
  trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
  dálkový přístup. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba
  předložení čestného prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku
  rybářství jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku
  podle zákona o přestupcích, ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta
  podle tohoto zákona. Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba
  předložení dokladů odpovídajících výpisu z evidence Rejstříku trestů
  vydaných státem, jehož je osoba občanem, jakož i doklady vydané státy,
  v nichž se tato osoba více než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v
  posledních 3 letech, které nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem
  fyzická osoba. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se
  bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného
  jednat za tuto osobu. (8) Na řízení o ustanovování a zrušení ustanovení rybářské stráže se
  nevztahuje správní řád. (9) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti o předpokladech pro
  výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování a vzor služebního
  odznaku a průkazu rybářské stráže. § 15 Zánik ustanovení rybářské stráže (1) Ustanovení rybářskou stráží zaniká a) zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena, b) zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který
  rybářskou stráž navrhl, c) zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem, d) dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu
  o skončení výkonu rybářské stráže, e) úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž. (2) Příslušný rybářský orgán ustanovení rybářské stráže zruší, pokud
  fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat nebo splňovat podmínky
  stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e) nebo se prokáže, že byla
  ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů. Příslušný
  rybářský orgán může ustanovení rybářské stráže zrušit na návrh
  uživatele rybářského revíru nebo z vlastního podnětu z důvodu závažného
  nebo opakovaného porušení zákona rybářskou stráží. (3) Osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo podle odstavce 1
  písm. a) až d), nebo bylo zrušeno její ustanovení rybářskou stráží
  podle odstavce 2, je povinna neprodleně odevzdat příslušnému rybářskému
  orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže. § 16 Oprávnění rybářské stráže Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna a) kontrolovat
 10. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu
  oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento
  zákon,
 11. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah
  rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a
  rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
 12. osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení
  příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda
  vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s
  elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou
  použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
 13. užívání jezů, stavidel, zdymadel, výpustí a jiných zařízení z
  hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu
  rybářského práva,
 14. způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu; b) požadovat
 15. od osoby lovící ryby nebo vodní organizmy prokázání její totožnosti,
  předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
 16. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu
  v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského
  lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího
  osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
 17. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky,
  popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a
  prostředky výkon funkce rybářské stráže; c) zadržet
 18. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti
  stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů
  tomu, kdo povolenku vydal,
 19. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala
  přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá; d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v
  souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně
  nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty; e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku
  podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích. § 17 (1) Rybářská stráž je při výkonu své funkce povinna a) nosit služební odznak na viditelném místě, b) prokazovat se průkazem rybářské stráže, c) kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených tímto
  zákonem, d) zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru, e) oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy
  uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s
  rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému
  k ochraně přírody a krajiny^15) nebo Policii České republiky.^16) (2) Rybářská stráž je povinna oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s
  rozšířenou působností všechny změny týkající se podmínek uvedených v §
  14 odst. 2 písm. b) až e). § 18 (1) Odpovědnost za škodu způsobenou rybářskou stráží v souvislosti s
  výkonem její činnosti podle tohoto zákona a náhradu škody upravuje
  zvláštní zákon.^17) (2) Náhrada škody se neposkytne, jde-li o škodu způsobenou osobě, která
  svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok rybářské stráže
  vyvolala, pokud rybářská stráž při takovém zákroku nepřekročila svá
  oprávnění. (3) Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle
  tohoto zákona škodu na zdraví, náleží jí náhrada škody podle předpisů o
  odškodňování pracovních úrazů.^18) (4) Utrpí-li rybářská stráž v souvislosti s výkonem činnosti podle
  tohoto zákona škodu na věcech, náleží jí náhrada škody. Náhrada škody
  se poskytne podle zvláštního právního předpisu.^19) (5) Náhradu škody, kterou způsobila nebo utrpěla rybářská stráž v
  souvislosti s výkonem činnosti podle tohoto zákona, poskytne příslušný
  obecní úřad obce s rozšířenou působností, který ustanovil rybářskou
  stráž, s jejímž výkonem činnosti podle tohoto zákona vznik škody
  souvisí. (6) Ustanovení o odpovědnosti za škodu se vztahují také na osobu, která
  škodu způsobila, nebo utrpěla v souvislosti s pomocí poskytnutou
  rybářské stráži při výkonu činnosti podle tohoto zákona nebo na její
  žádost anebo s jejím vědomím. Náhrada škody se poskytuje podle
  zvláštních právních předpisů.^18),^19) Náhradu škody poskytuje
  příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rybářskou
  stráž ustanovil. HLAVA V ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ § 19 (1) Orgány vykonávající státní správu rybářství podle tohoto zákona
  jsou a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, b) městská část hlavního města Prahy určená statutem hlavního města
  Prahy, c) kraje v přenesené působnosti, d) ministerstvo, e) Ministerstvo životního prostředí, f) správy národních parků, g) Ministerstvo obrany, h) celní úřady. (2) Orgánům státní správy rybářství pro výkon jejich působnosti podle
  tohoto zákona jsou poskytovány a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, c) údaje z agendového informačního systému cizinců. (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině,
  datum, místo a stát, kde se narodil, c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České
  republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo;
  je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v
  rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů
  prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
  rozhodnutí, d) adresa místa pobytu, e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, b) datum a místo narození, c) rodné číslo, d) adresa místa trvalého pobytu, e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. (5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, b) datum a místo narození, c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, d) druh a adresa místa pobytu, e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu. (6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru
  obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence
  obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
  ve tvaru předcházejícím současný stav. (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen
  takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. § 20 Obecní úřad obce s rozšířenou působností (1) Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru obecní úřad
  obce s rozšířenou působností ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou
  stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14
  odst. 1). (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a odebírá rybářské
  lístky. (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky (§
  30) a správní delikty (§ 31). § 21 Kraj v přenesené působnosti (1) Krajský úřad vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se
  nachází v obvodu jeho působnosti (§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou
  rybářského revíru vyhlašovaného podle § 22 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 24
  odst. 2. (2) Krajský úřad v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na
  rybníku v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti, a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8), b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10), c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském
  výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení
  o dosažených hospodářských výsledcích ministerstvu do 31. května
  následujícího kalendářního roku, d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro
  hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst.
  2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených, e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává
  rybářského hospodáře a jeho zástupce, f) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů
  vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě,
  jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
  stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za
  kterých mu byl výkon rybářského práva povolen, g) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.^20) (3) Krajský úřad vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení
  rybářského revíru [§ 4 odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o změně rozhodnutí
  o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského
  revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti. (4) Na území hlavního města Prahy projednávají přestupky (§ 30) a
  správní delikty (§ 31) městské části hlavního města Prahy. § 22 Ministerstvo (1) Ústředním orgánem státní správy rybářství, s výjimkou území
  národních parků^21) a vojenských újezdů,^22) je ministerstvo. (2) Ministerstvo vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír v případě, že
  se rybářský revír nachází na území více krajů, na území, v nichž se
  nacházejí hraniční vody,^8) a to i na území národních parků a
  vojenských újezdů a pro potřeby státních podniků na jimi spravovaném
  území. Stanovuje nebo upravuje závazné hospodářské ukazatele rybářského
  revíru. (3) Ministerstvo v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na
  rybníku v rybníkářství, který se nachází na území více krajů nebo na
  území, jímž probíhají hraniční vody, nebo na území objektů důležitých
  pro obranu státu a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8), b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10), c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském
  výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro
  hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst.
  2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených, e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává
  rybářského hospodáře a jeho zástupce, f) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31), g) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu,^20) h) projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a správní delikty
  uvedené v § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a
  ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce
  podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^31). (4) Ministerstvo v rybářských revírech na území republiky a) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů
  vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě,
  jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
  stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za
  kterých mu byl výkon rybářského práva povolen, b) uděluje výjimky z doby hájení ryb, nejmenší lovné délky, denní doby
  lovu a rybolovných metod na revírech, kde je prvoinstančním orgánem, a
  též v případě, že žádost bude vztažena na revíry na území více
  správních celků. (5) Ministerstvo vede centrální evidenci hlášení o dosažených
  hospodářských výsledcích v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v
  rybářských revírech v České republice. (6) Ministerstvo vede evidenci všech a) rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4 odst. 1), b) rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4
  odst. 6), c) rozhodnutí o zrušení rybářských revírů (§ 4 odst. 7), d) rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva (§ 9 odst. 1), e) oznámení o povolení výkonu rybářského práva na základě výběrového
  řízení (§ 9 odst. 2). (7) Ministerstvo rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydanému
  krajským úřadem. (8) Ministerstvo ve spolupráci s celními úřady, Ministerstvem životního
  prostředí a Českou inspekcí životního prostředí vykonává dozor nad
  dovozem mořských ryb a mořských živočichů do České republiky a nad
  jejich tranzitem přes Českou republiku. (9) Ministerstvo může pověřit právnické osoby se sídlem na území České
  republiky výkonem některých činností na úseku rybářství v oblasti
  výchovy a výuky, pokud se prokáže, že tyto osoby splňují podmínky a
  odborné předpoklady k řádnému výkonu takovýchto činností stanovené
  prováděcím právním předpisem. (10) Ministerstvo je oprávněno vykonávat dozor, jak jsou plněny úkoly
  pověřenými právnickými osobami na úseku rybářství. § 23 Ministerstvo životního prostředí (1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území národních
  parků^21) je Ministerstvo životního prostředí, které a) vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7), b) povoluje výkon rybářského práva (§ 8), c) odnímá výkon rybářského práva (§ 10), d) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském
  výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení
  o dosaženém hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května
  následujícího kalendářního roku, e) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro
  hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst.
  2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených, f) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává
  rybářského hospodáře a jeho zástupce, g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů
  vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě,
  jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
  stanoveným správou národního parku a v souladu s podmínkami, za kterých
  mu byl výkon rybářského práva povolen, h) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.^20) (2) Správa národního parku na území národního parku a) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje
  rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své
  působnosti (§ 14 odst. 1), b) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31). (3) Ministerstvo životního prostředí vykonává dozor nad dovozem živých
  ryb a jiných vodních organizmů chráněných ve smyslu mezinárodních dohod
  (CITES) do České republiky a nad jejich tranzitem přes Českou
  republiku. § 24 Ministerstvo obrany (1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území vojenských
  újezdů^22) je Ministerstvo obrany. (2) Ministerstvo obrany vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry na
  území vojenských újezdů (§ 4 odst. 1, 6 a 7). (3) Ministerstvo obrany v rybářských revírech vyhlášených podle
  odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na území
  vojenských újezdů, a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8), b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10), c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském
  výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení
  o dosaženém hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května
  následujícího kalendářního roku, d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro
  hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst.
  2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených, e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává
  rybářského hospodáře a jeho zástupce, f) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje
  rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží v obvodu své
  působnosti (§ 14 odst. 1), g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů
  vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě,
  jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
  stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za
  kterých mu byl výkon rybářského práva povolen, h) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31), i) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.^20) § 25 Služební stejnokroj Zaměstnanci orgánů státní správy rybářství jsou povinni při výkonu
  svých funkcí nosit jednotný služební stejnokroj včetně služebního
  odznaku. Podrobnosti o služebním stejnokroji a služebním odznaku
  stanoví prováděcí právní předpis. HLAVA VI OCHRANA MOŘSKÝCH RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ § 26 zrušen § 27 Při dovozu, popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů v
  rámci ochrany mořských rybolovných zdrojů^32) je celní dohled prováděn
  ve spolupráci s pohraniční veterinární kontrolou.^27), ^28) § 28 (1) Při dovozu, popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů
  musí účetní doklady, dodávkové listy a jiné dopravní nebo průvodní
  doklady, týkající se těchto mořských ryb nebo mořských živočichů
  obsahovat označení druhu, množství, velikosti, popřípadě stanovené
  minimální velikosti mořské ryby nebo mořského živočicha a jiné
  náležitosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie^32). (2) Při dovozu, popřípadě tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů
  poskytuje fyzická nebo právnická osoba údaje podle příslušných právních
  předpisů Evropských společenství celnímu úřadu, který provádí jejich
  sběr a takto shromážděné údaje předává prostřednictvím Ministerstva
  financí ministerstvu a Českému statistickému úřadu. § 29 (1) Dozor nad ochranou mořských rybolovných zdrojů vykonává
  ministerstvo ve spolupráci s celními úřady, a pokud jde o dovoz a
  tranzit ryb a jiných živých vodních organizmů, chráněných ve smyslu
  mezinárodních dohod (CITES), vykonává tento dozor Ministerstvo
  životního prostředí. (2) Každý prodejce nebo zpracovatel mořských ryb nebo mořských
  živočichů je povinen podat informace potřebné k výkonu dozoru. (3) Ministerstvo, celní úřady a Ministerstvo životního prostředí
  postupují při výkonu dozoru podle zvláštního právního předpisu^20),
  nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak. HLAVA VII PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY § 30 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5), b) provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím
  pověřenou osobou (§ 3 odst. 2), c) provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu
  se způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany
  rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13
  odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím
  právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm.
  c)], d) uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší
  lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany
  tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11], e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3, f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva
  stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 9), g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6, h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst.
  7, i) neoprávněně chytá ryby. (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší
  některou z povinností podle § 3. (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského
  revíru a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením
  o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2), b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6, c) nevyznačí hranice rybářského revíru, d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti, e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1), f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5. (4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář
  nevede evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole. (5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky
  druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s přímo
  použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských
  rybolovných zdrojů^32), b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských
  živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů
  Evropské unie, c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2, d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské
  unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a
  odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu^33). (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a
  odstavců 2 až 4 se uloží pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle
  odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta do 5 000 Kč a za přestupek podle
  odstavce 1 písm. h) se uloží pokuta do 1 500 Kč. Za přestupek podle
  odstavce 5 písm. a) až c) se uloží pokuta do výše 100 000 Kč. Za
  přestupek podle odstavce 1 písm. i) se uloží pokuta do 8 000 Kč; za
  tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za
  přestupek podle odstavce 5 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v
  přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém
  Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného,
  nehlášeného a neregulovaného rybolovu^34). (7) Odpovědnost za přestupek zaniká, nebylo-li o pokutě za přestupek
  pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě přestupku podle odstavce 5
  písm. d) do 5 let ode dne, kdy k přestupku došlo. § 31 Správní delikty (1) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5), b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou
  (§ 3 odst. 2), c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3, d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6. (2) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako
  rybníkář poruší některou z povinností podle § 3. (3) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako
  uživatel rybářského revíru a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením
  o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2), b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6, c) nevyznačí hranice rybářského revíru, d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti, e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1), f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5. (4) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky
  druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s ustanoveními
  přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských
  rybolovných zdrojů^32), b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských
  živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů
  Evropské unie, c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2, d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské
  unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a
  odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu^33). (5) Jiného správního deliktu podle odstavců 1 až 4 se dopustí i
  podnikající fyzická osoba^30) při výkonu své podnikatelské činnosti. (6) O uložení pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží
  pokutu za jiný správní delikt podle odstavců 1 až 3 až do výše 50 000
  Kč; za jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. a) až c) až do výše
  100 000 Kč. Za jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. d) se uloží
  pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie,
  kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a
  odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu^34). (7) Pokutu vybírá příslušný rybářský orgán, který ji uložil. (8) Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží a obecním úřadem obce s
  rozšířenou působností jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou
  působností jsou příjmem příslušného kraje. Výnosy z pokut uložených
  ministerstvem, Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem
  obrany jsou příjmem státního rozpočtu. (9) Odpovědnost za jiný správní delikt zaniká, nebylo-li o pokutě za
  jiný správní delikt pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě jiného
  správního deliktu podle odstavce 4 písm. d) do 5 let ode dne, kdy byl
  jiný správní delikt spáchán. HLAVA VIII PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 32 Zmocňovací ustanovení Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 5, § 4 odst. 11, § 5
  odst. 3, § 8 odst. 6, § 11 odst. 10, § 13 odst. 5 a 11, § 14 odst. 9, §
  22 odst. 9 a § 25. § 33 Vztah ke správnímu řádu Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahuje se na řízení a rozhodování
  uvedená v tomto zákoně správní řád. § 34 Přechodná ustanovení (1) Právní akty o vyhlášení rybářských revírů, o povolení výkonu
  rybářského práva v příslušném revíru nebo o prohlášení části rybářského
  revíru, popřípadě celého rybářského revíru, za chráněnou rybí oblast,
  vydané podle dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti. (2) Dosavadní uživatel rybářského revíru, rybářská stráž a rybářský
  hospodář, ustavení v rybářském revíru podle dosavadních právních
  předpisů, pokračují ve své činnosti podle ustanovení tohoto zákona do
  dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva
  vydaného podle § 9 odst. 1 tohoto zákona. (4) Řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
  podle dosavadních právních předpisů. § 35 Zrušovací ustanovení Zrušuje se:
 20. Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství.
 21. Zákon č. 410/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o
  rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 22. Vyhláška č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k
  zákonu o rybářství.
 23. Vyhláška č. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o
  předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování,
  vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže.
 24. Vyhláška č. 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení
  hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích
  v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon
  rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských
  hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a
  vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí
  předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
  trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o
  myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o
  rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o
  státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
  některých zákonů (lesní zákon) § 36 V zákoně č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní
  zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o
  myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o
  rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o
  státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů,
  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
  některých zákonů (lesní zákon), se část třetí zrušuje. ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
  souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o
  okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
  předpisů § 37 V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
  souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o
  okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č.
  217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č.
  356/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se část třicátá devátá zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v
  souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších
  předpisů § 38 V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v
  souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č.
  426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č.
  356/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se část sedmdesátá šestá zrušuje. ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST § 39 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení
  § 6 odst. 3 písm. b) bodu 3 a § 26 až 29, která nabývají účinnosti dnem
  vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v
  platnost. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r. Vybraná ustanovení novel Čl. III zákona č. 237/2012 Sb.
 25. Řízení o přestupcích nebo jiných správních deliktech na úseku
  rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb. nebo zákona č. 200/1990 Sb., ve
  znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla
  pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
  dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 26. Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží nebo krajem v přenesené
  působnosti podle zákona č. 99/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
  účinnosti tohoto zákona, jsou příjmem příslušného kraje. 1) Například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
  znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se
  provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
  a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o
  veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
  plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
  souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002
  Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
  některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992
  Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 2) § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů. 3) § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. 4) § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o
  státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. § 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 6) § 43 zákona č. 254/2001 Sb. 7) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
  předpisů. 8) § 107 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sdělení č. 7/2000 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České
  republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních
  vodách. Sdělení č. 66/1998 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a
  Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v
  oblasti vodního hospodářství. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou
  republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách,
  vyhlášená pod č. 57/1970 Sb. 8a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
  předpisů. 9) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
  předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10) § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
  ve znění vyhlášky č. 89/1982 Sb. 13) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
  poskytování (zákon o zdravotních službách). 14) § 127 odst. 1 písm. i) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 15) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 16) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
  pozdějších předpisů. 17) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
  veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně
  zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve
  znění pozdějších předpisů. 18) § 2, § 190 až 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
  pozdějších předpisů. 19) § 438 až 450 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
  předpisů. Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 21) § 15 zákona č. 114/1992 Sb. 22) § 35 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
  ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 27) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 28) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 30) § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 31) Kapitola IX nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí
  systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného,
  nehlášeného a neregulovaného rybolovu. 32) Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém
  Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného,
  nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu
  Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské
  politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č.
  811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES)
  č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007,
  (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č.
  2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES) č. 1966/2006. Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem
  pro některé produkty rybolovu. 33) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 34) Čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 35) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Více zde: https://www.mrsblansko.cz/legislativa/zakon-o-rybarstvi/