Revitalizace Oborského rybníku

Dne 25. listopadu 2023 za časných ranních hodin a nevlídného již zimního počasí začal slov rybí obsádky Oborského rybníku. Následovalo před tím řízené vypouštění nádrže za účasti jednotky SDH Bořitov, která má k dispozici velkokapacitní čerpadla.

Výlov rybníka provedli členi Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Blansko za pomoci dobrovolníků z Černé Hory, Jedovnic, Lysic, a také za velkého přispění jednotky SDH Černá Hora, která zabezpečovala čistou vodu do kádí pro odlovené ryby.

Celkem bylo odloveno přes 7q ryb z toho 2,5q kapra 1q amura 3q karase stříbřitého a bílé ryby (plotice, perlín, okoun) a dále 0,8q štiky z toho 5 štik bylo přes 90cm. Všechny tyto ryby, byly vypuštěny za dohledu tajemníka Moravského rybářského svazu, z.s., p. Ing Václava Habána a předsedy revizní komise rybářského spolku Blansko p. Pavla Zouhara do ostatních rybářských revírů, které obhospodařuje rybářský spolek v Blansku.

Rybník bude přes zimu vypuštěný, resp. zůstává zbytková vodní plocha, a to z důvodu, aby vodní organismy a drobné ryby, které unikly rybářským sítím, mohly se stáhnout do zimoviště. Na jaře bude proveden záchranný odchyt a transfer zvlášť chráněných živočichů, pokud budou nalezeni.

Chtěli bychom dále informovat o skutečnosti, že v rybníce se nyní nachází škeblice asijská (sinanodonta woodiana) – jedná se o velmi invazní a nepůvodní druh, který se nekontrolovatelně šíří a vytlačuje naše původní druhy (škeble rybničná, velevrub malířský aj.) Tato škeble parazituje v larválním stádiu na kůži a žábrách ryb. Žádáme tímto všechny, aby žádným způsobem tyto škeblice nesbírali a nesnažili se o jejich záchranu či je přenášeli do jiných lokalit. To samé se týká karase stříbřitého (Carassius gibelio) , který je též na seznamu invazních druhů ryb. Tyto invazní druhy se stáhnou do zbytkové vodní plochy a budou následně odchytnuty.

Celková rekonstrukce začne taktéž na jaře a bude spočívat ve výstavbě nové hráze (bude předsunuta před stávající hráz), dále dojde k výstavbě nového sdruženého výpustného bezpečnostního objektu s přepadem a poté bude následovat rekonstrukce obvodové břehové linie a též odtěžení sedimentů. Investorem celé akce je Moravský rybářský svaz, z.s.

Revitalizace rybníku je plánovaná na celý rok 2024, občané musí počítat s tím, že v průběhu roku nebude místo pro veřejnost přístupné, a to z důvodu, že celý rybník a hráz bude staveniště a budou se zde pohybovat těžké stroje a mechanizace. Jakékoliv uzávěry cest nebo komunikací budou vždy v průběhu stavby v rámci kontrolních dnů konzultovány s vedením městyse.

Pokud vše půjde podle plánu, voda se do rybníku začne napouštět ke konci roku 2024 a ryby se postupně budou vysazovat tak, jak jsou stanovená pravidla pro revitalizované vodní plochy. Je předpoklad, že lov ryb (zatím jen kaprovitých druhů) bude povolen v roce 2025 dravé druhy ryb později.


Ing. Bc. Martin Sklář,
předseda Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Blansko